ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อเสนอสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560