เนื้อหาแยกตามประเภท

Tags Post date
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ปีการสอบ ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2024-07-01 19:57
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short Answer Essay ปีการสอบ ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2024-07-01 19:39
ขอแสดงความยินดีกับวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2024-06-26 08:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการฝึกอบรม 2566 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ, การสอบวุฒิบัตร 2024-05-31 11:03
คู่มือการสอบภาคทฤษฎี ปีการสอบ 2567 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ, การสอบวุฒิบัตร 2024-03-25 20:50
คู่มือการสอบ short answer (SAQ) ปีการสอบ 2567 [updated 25 พ.ค. 2567] คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ, การสอบวุฒิบัตร 2024-03-25 20:48
คู่มือการสอบภาคปฏิบัติ ปีการสอบ 2567 [updated 25 พ.ค. 2567] คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ, การสอบวุฒิบัตร 2024-03-25 20:46
ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร ปีการสอบ 2567 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ, การสอบวุฒิบัตร 2024-03-25 20:43
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short answer essay ปีการสอบ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-07-03 15:07
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-07-03 15:04

Pages