รายชื่อสถาบันฝึกอบรม

รหัสสถาบัน สถาบัน ประเภท
101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันฝึกอบรมหลัก
102 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันฝึกอบรมหลัก
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันฝึกอบรมหลัก
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันฝึกอบรมหลัก
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันฝึกอบรมหลัก
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันฝึกอบรมหลัก
107 กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันฝึกอบรมหลัก
108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันฝึกอบรมหลัก
110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช สถาบันฝึกอบรมหลัก
111 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
112 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
113 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
114 กพบ-โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
115 กพบ-โรงพยาบาลอานันทมหิดล
116 กรมแพทย์ทหารเรือ
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สถาบันฝึกอบรมหลัก
119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สถาบันฝึกอบรมหลัก
120 สถาบันเวชศาสตร์การบิน
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
122 โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันฝึกอบรมหลัก
123 กทม-สำนักการแพทย์
124 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
125 โรงพยาบาลตากสิน
201 สำนักระบาดวิทยา
202 โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันฝึกอบรมหลัก
203 โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันฝึกอบรมหลัก
204 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันฝึกอบรมหลัก
205 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
206 สถาบันประสาทวิทยา
207 สถาบันพยาธิวิทยา
208 สถาบันโรคทรวงอก
209 สถาบันโรคผิวหนัง
210 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
211 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
212 โรงพยาบาลศรีธัญญา
213 สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
214 สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
215 โรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันฝึกอบรมหลัก
216 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
217 โรงพยาบาลชลบุรี สถาบันฝึกอบรมหลัก
218 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สถาบันฝึกอบรมหลัก
219 โรงพยาบาลนครพิงค์ สถาบันฝึกอบรมหลัก
220 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
221 โรงพยาบาลพระปกเกล้า
222 โรงพยาบาลพุทธชินราช
223 โรงพยาบาลพุทธโสธร
224 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันฝึกอบรมหลัก
225 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
226 โรงพยาบาลมหาสารคาม
227 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
228 โรงพยาบาลระยอง
229 โรงพยาบาลราชบุรี
230 โรงพยาบาลลำปาง สถาบันฝึกอบรมหลัก
231 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
232 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
233 โรงพยาบาลสระบุรี
234 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
235 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
236 โรงพยาบาลสุรินทร์
237 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สถาบันฝึกอบรมหลัก
238 โรงพยาบาลอุดรธานี
239 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
240 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
241 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง